خورش

خورش کدو تنبل

/%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

آموزش خورش کدوتنبل توسط سانازمینایی


خورش قرمه‌ سبزی

/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C

آموزش قرمه‌سبزی توسط ساناز مینایی


خورش کرفس

/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%81%D8%B3

آموزش خورش‌کرفس توسط ساناز مینایی