برگرفته از کتاب مزه های میهمانی به روایت ساناز سانیا