برگرفته از کتاب دایره المعارف آشپزی ایرانی (از خورشخانه ایران باستان تا آشپزخانه هر استان)