آموزش  بی‌استخوان کردن، خرد کردن و قطعه‌قطعه کردن مرغ از زبان ساناز مینایی